My exhibition in the Apokrif Literature Magazine.
https://apokrifonline.wordpress.com/2017/11/14/programajanlo-opanszki-tamas-kiallitasa/